Konkurs HIV

Konkurs wiedzy na temat HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową


Koordynator programu

Leokadia Jędrzejewska
tel. 691 852 069
Regulamin Konkursu wiedzy pn. Wrocławski Test na HIV

§1

Organizatorzy Konkursu

Konkurs wiedzy nt. HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową, zwany dalej „Konkursem" organizowany jest przez:

 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia , ul. Zapolska 4, 50-032 Wrocław,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu pn. Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, , ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław.

§2

Temat i Cel Konkursu

 1. Test wiedzy nt. HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową, organizowany jest w ramach kampanii edukacyjnej.
 2. Celem Konkursu jest podnoszenie poziomu wiedzy szkół ponadpodstawowych na temat HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową.

§3

Komisja Konkursowa

1. Pytania i odpowiedzi konkursowe opracowują eksperci w dziedzinie objętej tematem oraz organizatorzy Konkursu powołani do Komisji Konkursowej w składzie:

 • Przewodniczący - dr n. med. Jacek Gąsiorowski, specjalista chorób zakaźnych, specjalista terapii uzależnień, certyfikowany doradca w zakresie HIV/AIDSkonsultant merytoryczny kampanii edukacyjnej,
 • Członek - Leokadia Jędrzejewska - konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego, koordynator kampanii edukacyjnej,
 • Członek - dr n. med. Bartosz Szetela - współpracownik Krajowego Centrum ds. AIDS w zakresie opracowania i wdrażania zaleceń obowiązujących w diagnostyce przesiewowej zakażenia HIV oraz gospodarki lekami antyretrowirusowymi,
 • Członek - Janina Rakowska, certyfikowany doradca w zakresie HIV/AIDS,
 • Członek - Bożena Lewicka, gł. specjalista Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia, certyfikowany edukator HIV/AIDS,
 • Sekretarz - Monika Gramburg, pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia.

§ 4

Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego (Finał).
 2. Uczestnikiem Konkursu na etapie międzyszkolnym może być uczeń szkoły ponadpodstawowej zakwalifikowany w etapie szkolnym Konkursu.
 3. Każda szkoła ponadpodstawowa biorąca udział w konkursie może zakwalifikować do etapu międzyszkolnego maksymalnie 10 uczniów z najwyższymi wynikami uzyskanymi w etapie szkolnym Konkursu.
 4. Laureaci I edycji Konkursu z roku 2017, którzy zajęli kolejno 1,2,3 miejsce nie mogą ponownie brać udziału w konkursie.
 5. Każda szkoła, która zgłosi uczniów do etapu międzyszkolnego, może również zaprosić 7 uczniów, którzy wystąpią w roli obserwatorów/kibiców.
 6. Szkoła pozyskuje zgody na udział w Konkursie, upowszechnianie wizerunku i na przetwarzanie danych (imię nazwisko, szkoła) na potrzeby Konkursu(podpisane przez pełnoletnich uczniów lub przez opiekuna prawnego).

§ 5

Miejsce Konkursu i Rejestracja Uczestników

 1. Konkurs odbędzie się 3 grudnia 2018 roku w sali wykładowej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211 (sala wykładowa W1/W2, I piętro).
 2. Zgłoszenia Uczniów do Konkursu dokonuje szkolny koordynator kampanii edukacyjnej, po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły lub jego zastępcy, przesyłając wypełniony Załącznik nr 1 do Regulaminu w terminie do 6 listopada 2018 r. na e-maila: bozena.lewicka@um.wroc.pl.

§ 6

Emisja audycji

Relacja z przeprowadzenia Finału będzie emitowana w jednym z odcinków Programu „Zdrowiej" w TVP3.

§ 7

Obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik obowiązany jest:

a) przekazać pisemną zgodę szkolnemu koordynatorowi kampanii edukacyjnej na:

 • udział w finale kampanii edukacyjnej,
 • upowszechnianie wizerunku,
 • przetwarzanie danych (imię nazwisko, szkoła) na potrzeby konkursu(podpisane przez pełnoletnich uczniów lub przez opiekuna prawnego),

b) stawić się w miejscu i czasie wskazanym w zaproszeniu na Konkurs,

c) pobrać terminal do głosowania z numerem od nauczyciela /opiekuna ucznia,

d) na czas trwania Konkursu wyłączyć telefon komórkowy oraz inne urządzenia elektroniczne mogące przeszkadzać uczniom w rozwiązywaniu testu.

2. Terminal do głosowania przypisany zostanie do Uczestnika i umożliwia jego identyfikację. Uczestnicy nie mogą wymieniać się terminalami.

3. Zgubienie lub zniszczenie terminala do głosowania spowodowane przez Uczestnika zobowiązuje go do zapłacenia równowartości urządzenia.

4. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do stosownego zachowania i nie zakłócania innym Uczestnikom przebiegu konkursu i rywalizacji. Zasada ta bezwzględnie obowiązuje. Konsekwencją jej naruszenia będzie natychmiastowe wycofanie Uczestnika z Konkursu.

5. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na:

a) wykorzystanie swojego wizerunku i głosu w emisji odcinka „Zdrowiej" , która będzie wykorzystywana (w całości lub we fragmentach) na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
 • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • reemisję;
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnych;
 • wykorzystanie na stronach internetowych - wprowadzenie do obrotu przy u użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
 • wykorzystanie fragmentów zarejestrowanej Audycji lub materiałów z prób do celów promocyjnych lub reklamy w Audycji lub w Telewizji;

b) wykorzystanie swojego wizerunku i głosu w filmie relacjonującym przebieg konkursu, który będzie wykorzystywany (w całości lub we fragmentach) na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
 • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnych;
 • wykorzystanie na stronach internetowych - wprowadzenie do obrotu przy u użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
 • wykorzystanie fragmentów filmu do celów promocji kolejnych edycji konkursu, oraz promocji programów zdrowotnych prowadzonych przez Gminę Wrocław lub Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ.

§ 8

Przebieg Konkursu- etap międzyszkolny

 1. .Konkurs polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytania wyświetlane w postaci prezentacji na rzutniku znajdującym się w sali konferencyjnej.
 2. Po każdym pytaniu Uczestnik dokonuje wyboru wariantu odpowiedzi za pomocą terminala.
 3. Tylko jedna odpowiedź z przedstawionych (czterech) wariantów jest prawidłowa.
 4. Terminal do zaznaczania odpowiedzi staje się aktywny wraz z rozpoczęciem odczytywania wariantów odpowiedzi przez prowadzącego program i od tego momentu Uczestnik może już zarejestrować wybrany przez siebie wariant odpowiedzi.
 5. Uczestnik nie ma możliwości poprawienia raz zaznaczonej odpowiedzi.
 6. Za każdą poprawną odpowiedź Uczestnik otrzymuje jeden punkt, liczy się również czas udzielanych odpowiedzi.
 7. W przypadku nie wybrania odpowiedzi, bądź wyboru odpowiedzi błędnej, Uczestnik nie uzyskuje punktu.

§ 9

Wariant rezerwowy

 1. W przypadku awarii elektronicznego systemu głosowania Uczestnicy rozwiązują test pisemnie na kartach odpowiedzi.
 2. Wariant odpowiedzi wybrany przez Uczestnika powinien być zakreślony kółkiem lub skreślony krzyżykiem.
 3. Na karcie odpowiedzi nie może być poprawek. Uczestnik może zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.
 4. W przypadku poprawek odpowiedź na dane pytanie nie będzie sprawdzana i Uczestnik nie otrzyma punktu.
 5. W przypadku zastosowania wariantu rezerwowego szybkość udzielonej odpowiedzi nie będzie brana pod uwagę.

§ 10

Zwycięzca Konkursu

 1. Zwycięzcą Konkursu przeprowadzonego za pomocą terminali zostanie Uczestnik, który udzielił najwięcej poprawnych odpowiedzi w najkrótszym czasie.
 2. W przypadku, gdy kilku Uczestników udzieliło takiej samej liczby prawidłowych odpowiedzi, zwycięzcą zostanie Uczestnik, który udzielił odpowiedzi w najkrótszym czasie liczonym łącznie w całym teście. Szybkość udzielania odpowiedzi będzie rejestrowana poprzez system elektroniczny.
 3. Zwycięzcą konkursu przeprowadzonego za pomocą kart do głosowania zostanie Uczestnik, który udzielił najwięcej poprawnych odpowiedzi.
 4. Zwycięzca Konkursu ogłaszany jest przez prowadzącego Konkurs poprzez wyczytanie numeru terminala do głosowania.

§ 11

Nagroda

 1. Każdy uczestnik Konkursu otrzymuje torbę z logiem kampanii oraz materiały informacyjno-edukacyjne.
 2. Nagrodami w Konkursie dla ucznia i opiekuna są:
  • za I miejsce: tablet
  • za II miejsce: aparat fotograficzny
  • za III miejsce: czytnik e-booków
 3. Za I, II oraz III miejsce przewidziana jest nagroda specjalna dla grupy zainteresowanych uczniów w postaci wizyty studyjnej oraz zwiedzania Muzeum Anatomii na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 4. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora w dniu Konkursu.

§ 12

Dyskwalifikacja Uczestników

1. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany z powodu wymienionych przyczyn:
a) podanie nieprawdziwych danych w zgodzie podpisanej przed Konkursem,
b) niezastosowania się do postanowień Regulaminu,
c) kontaktowania się w trakcie trwania Konkursu z osobami trzecimi znajdującymi się w budynku lub poza nim,
d) uczestnictwo w Konkursie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
e) zakłócanie organizacji Konkursu lub jego przebiegu.
2. Dyskwalifikacja wiąże się z utratą lub zwrotem nagrody zdobytej w Konkursie.
3. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Komisja Konkursowa.
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

§13

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w Konkursie Uczestnika, który zakłóca przebieg Konkursu. Dotyczy to sytuacji w czasie rejestracji, prób oraz w czasie przebiegu Konkursu.
 2. W sytuacjach uzasadnionych względami programowymi Komisja Konkursowa uprawniona jest do przerwania lub zawieszenia występu Uczestnika w teście w dowolnym momencie.
 3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie Konkursu stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 4. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest szkoła ucznia zakwalifikowanego do Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego przy ul. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu pn.Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław.

O programie

Zadanie finansowane z budżetu Gminy Wrocław

Placówki WCZ realizujące ten program

Inne programy zdrowotne

Program zmienił formę zajęć z bezpośredniej na nauczanie online i poradnictwo specjalistyczne drogą telefoniczną.

Indywidualna edukacja zdrowotna połączona z nauką samokontroli poziomu cukru, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy.

Program skierowany do rodzin wielodzietnych posiadających wieloraczki (trojaczki, czworaczki) od narodzin do ukończenia pierwszego roku życia.

OD DNIA O1.06.2020 r. WZNAWIA SIĘ REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI U KOBIET, MIESZKANEK WROCŁAWIA, W CENTRUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ "MEDIX" .


Program pn. Profilaktyka raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia jest przedsięwzięciem wieloletnim. Stanowi on zmodyfikowaną metodologię programu realizowanego we Wrocławiu od 1995 r. pn. Program edukacyjno-diagnostyczny wczesnego wykrywania raka piersi „Samobadanie piersi".

Witamy w Nowym Roku 2021r.

Uprzejmie informujemy Wrocławianki w ciąży (niezależnie od czasu jej trwania), że po przerwie wznawiamy działalność Ośrodków Informacji i Edukacji. Wszelkich informacji udziela koordynator programu.

Celem programu jest ograniczenie liczby dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością oraz innymi zaburzeniami okresu rozwojowego poprzez zwiększenie świadomości zagrożeń zdrowotnych wynikających ze złych nawyków żywieniowych i braku aktywności ruchowej oraz kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

Celem programu jest promocja zdrowia psychicznego, pomoc osobom doświadczonym chorobą psychiczną jak również ich najbliższemu otoczeniu oraz popularyzacja wiedzy na temat chorób psychicznych w społeczeństwie.

Ideą programu jest podniesienie wiedzy rodziców/opiekunów, nauczycieli nauczania przedszkolnego, a także dzieci w wieku 3-5 lat na temat zapobiegania chorobie próchnicowej, poprzez codzienną higienę jamy ustnej, naukę prawidłowego szczotkowania zębów, przestrzegania zaleceń dietetycznych oraz kształtowanie postawy prozdrowotnej przedszkolaków przez zabawę i naukę.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 18.03.2020r. do odwołania program w związku z pandemią Coronavirusa w postaci spotkań bezpośrednich zostaje zawieszony!

Spotkania korekcyjno-edukacyjne indywidualne prowadzone są w formie zdalnej za pomocą Skypa, Whatsappa lub telefonicznie.

Posiadamy możliwość przyjęcia kolejnych klientów do formy zdalnej po uprzedniej konsultacji telefonicznej.

Celem programu jest prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych jak i terapeutycznych dla osób stosujących przemoc zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez Sądy, kuratorów sądowych, MOPS, policję, zakłady karne itp.

Celem programu jest udzielanie specjalistycznej pomocy oraz wsparcia osobom uzależnionym od alkoholu, współuzależnionym i dorosłym dzieciom alkoholików. Prowadzenie edukacji grupowej w zakresie problematyki uzależnień dla różnych grup społecznych i zawodowych oraz podnoszenie umiejętności zawodowych realizatorów zadań z zakresu problematyki uzależnień,Celem programu jest redukcja szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Celem programu jest redukcja szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych podejmowaniem zachowań ryzykownych

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone osobom samotnie zamieszkującym w miejscu ich zamieszkania lub osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a najbliższa rodzina zobowiązana do takiej opieki (nawet razem zamieszkująca) nie może jej zapewnić.

Organizowanie i prowadzenie na terenie wrocławskich placówek edukacyjnych zajęć dotyczących znaczenia zdrowego żywienia w profilaktyce nadwagi, otyłości i innych zaburzeń okresu rozwojowego". Program finansowany przez Miasto Wrocław.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.